Menu
Your Cart

Privacyverklaring

Over onze privacyverklaring

Footstore.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Footstore.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15 december 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van onze privacyverklaring.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Webdesign voor bedrijven. Webdesign voor bedrijven heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Webdesign voor bedrijven heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig beveiligde back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Webdesign voor bedrijven is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Mailinglijsten

Als u in onze webwinkel een bestelling plaatst en daarbij tenminste uw naam en e-mailadres opgeeft, kunt u aangeven of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u hiervoor kiest nemen wij u automatisch op in het mailbestand voor onze nieuwsbrief.

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de 'unsubscribe' link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors

Voor het afhandelen van betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van betalingsprocessor Sisow. Sisow verwerkt voor ons betalingen via iDEAL, PayPal en Mister Cash. Wij accepteren geen rechtstreekse betalingen met creditcards, maar betalen met creditcard is wel mogelijk via betalingsprocessor PayPal. Daarnaast maken wij voor bankoverschrijvingen gebruik van ABN AMRO.

Onze betalingsprocessors kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, ordernummer, inhoud van de bestelling, totaalbedrag van de bestelling, IP-adres en natuurlijk uw betaalgegevens zoals betaalmethode en rekeningnummer. De betalingsprocessors hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De betalingsprocessors behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening door de betalingsprocessors waarvoor zij derden inschakelen. De betalingsprocessors bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. Soms moeten we ook door u gegeven aanwijzingen delen met de verzendbedrijven om een correcte levering mogelijk te maken.
PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Bosma & Boonstra, gevestigd in Jubbega. Wij delen uw naam, adres en woonplaats gegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Bosma & Boonstra heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Bosma & Boonstra is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Bosma & Boonstra gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de webserver van onze website (logbestanden) worden verwerkt met het doel inzicht te krijgen in het functioneren van onze website en om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Footstore.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

In uw account op de GDPR pagina kunt u de door ons bewaarde persoonsgegevens inzien, wijzigen en downloaden in het kader van overdraagbaarheid van gegevens.
Ook kunt u via een link:

  • Inzage krijgen in alle gegevens die we van u hebben (via een e-mail);
  • Verzoek indienen om beperking van gegevens;
  • Verzoek indienen om vergeten te worden.

Op de hierna geopende pagina kunt u dan uw e-mailadres invullen dat behoord bij uw account. Vervolgens ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink. Als u op de bevestigingslink in deze e-mail klikt wordt u naar een bevestigingspagina op onze website gestuurd. Hierna wordt er een rapport met persoonlijke gegevens gegenereerd en vervolgens naar uw e-mailadres gestuurd. Zie verder 'Inzagerecht'. Als u heeft gekozen voor het recht om vergeten te worden dan wordt uw account verwijderd en worden alle gegevens geanonimiseerd op de facturen na. Zie verder 'Recht om vergeten te worden'.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. De meeste gegevens kunt u vinden in uw account. Mocht u alle gegevens die wij van u hebben willen inzien dan kunt u die opvragen via deze link op de GDPR pagina in uw account.
U kunt ook een verzoek doen via e-mail of via het contactformulier. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Deze gegevens kunt u kunt zelf aanpassen in uw account. U kunt echter ook een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt deze gegevens zelf downloaden in uw account op de GDPR pagina. U kunt echter ook een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht om vergeten te worden

In bepaalde gevallen heeft u het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te verwijderen of te anonimiseren. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u niet langer klant van Footstore.nl wenst te blijven of u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens. Wij hebben echter het recht om uw persoonsgegevens te bewaren voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsplicht binnen de EU (zoals het bewaren van facturen met uw (persoons)gegevens voor de duur van te toepasselijke termijn) en voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Een verzoek om vergeten te worden kunt u indienen in uw account op de GDPR pagina.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Footstore.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Zoals het geval is bij de meeste andere websites gebruiken we 'cookies'. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Cookies zijn kleine bestanden die een website via uw webbrowser naar uw computer's harde schijf stuurt (als u dat toestaat) waarmee de website uw browser kan herkennen en bepaalde informatie kan vastleggen en onthouden. Ze kunnen geen computervirussen doorgeven, andere gegevens ophalen van de harde schijf van uw computer of uw e-mailadres vastleggen. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies die er voor zorgen dat de inhoud van uw winkelwagentje op de juiste wijze wordt bijgehouden en niet verward wordt met die van iemand anders. Een andere cookie zorgt er weer voor dat alle verkeer veilig via https wordt geleid of onthoudt dat u bent ingelogd.
Volgens de Nederlandse en Europese cookie-wetgeving is het niet vereist om toestemming te vragen voor het gebruik van functionele cookies. We hoeven u alleen maar te informeren.

Hieronder een overzicht van de gebruikte cookies.

Analytische cookies

Footstore.nl maakt op deze website gebruik van drie analytische cookies van Google Analytics. Analytische cookies leggen vast hoe onze bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruik van onze website analyseren en rapporten en statistieken genereren. Deze informatie helpt ons om deze website en onze dienstverlening te verbeteren.
Footstore.nl hanteert een privacy vriendelijke instelling van Google Analytics. Dit betekent dat we niet verplicht zijn om bezoekers van de website toestemming te vragen voor het plaatsen van deze cookies.

Google kan deze informatie delen met derden, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt gemaskeerd doorgegeven door weglating van de laatste drie cijfers van IPv4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen. Om te waarborgen dat Google zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De informatie die Google ontvangt wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor Footstore.nl. U kunt de browser-plugin hier downloaden.

Cookies van derde partijen

Behalve Google Analytics gebruiken we op dit moment geen cookies van andere derde partijen. Indien dit wijzigt zal dit vermeld worden in een gewijzigde versie van onze privacyverklaring.

Cookies uitschakelen

Cookies zijn volkomen veilig om te worden opgeslagen op uw computer en bijna alle webbrowsers hebben cookiegeheugen ingeschakeld als standaardinstelling. In uw browser kunt u echter instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. U kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Het kan zijn dat wanneer u alle cookies weigert, bepaalde functionaliteiten niet meer werken. Klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Footstore.nl
Manger Catsperk 32
9203 KV Drachten
Nederland
Tel: +31 (0)6 139 73 693
E-mail: [email protected]
Contactpersoon voor privacyzaken: Julia Veenstra