Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden van Footstore. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2 Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, indien en voor zover strijdig met de onderhavige voorwaarden./

1.4 Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstnamen van de geleverde goederen, aanvaart de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere per e-mail of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

2.2 Footstore behoudt het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van de order door de opdrachtgever.

2.3 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. OVEREENKOMST

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat Footstore het aanbod online heeft bevestigd.

3.2 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4. PRIJZEN

4.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, en geldt uitsluitend voor de aanbieding en in de orderbevestiging genoemde producten.

4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen : Inclusief BTW en andere heffingen. Vermeld in Euros. Exclusief order- en verzendkosten. Zie voor tarieven en details: “verzenden & retourneren”

5. LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijfsmagazijn hebben verlaten.

5.2 Footstore zal overgaan tot leveren aan de opdrachtgever wanneer de bankinstantie ons heeft bevestigd dat de betaling succesvol is uitgevoerd. Zie voor details: “verzenden & retourneren”

6. OVERMACHT

6.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

6.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

6.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

7. BESTELLING

7.1 Footstore is op geen enkele manier aansprakelijk voor vertragingen, onduidelijkheden bij bestellen en overige communicatie tussen opdrachtgever en Footstore veroorzaakt door het gebruik van e-mail of andere communicatiemiddelen.

8. PRIVACY

Zie “Privacy Verklaring”

9. REKLAMES

Zie “verzenden en retourneren”

10. RETOUREN
Zie pagina 'verzend informatie

11. BETALING

11.1 Wanneer binnen 14 dagen na het plaatsen van de order door de opdrachtgever de betaling niet nagekomen is dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door Footstore worden ontbonden.

12. TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. GESCHILLEN

13.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.